Easy to cruise - מפליגים לחופשה מושלמת
03-5720002


תקנון האתר - תנאים והגבלת אחריות   
כללי

 EASY2CRUISE (להלן איזי גו בע"מ) מקבוצת איזי גו בע"מ ח.פ 513505784 ואשר משרדיה הראשיים ברחוב ברוך הירש 14 בני ברק. כל הזמנה הנעשית במשרדנו היא בסטאטוס של בקשה בלבד עד לקבלת אישור סופי מספקי התיירות השונים בארץ ו/או בחו"ל. יובהר, מועד קבלת האישור הינו מועד קבלת האישור אצל איזי גו בע"מ. תשלום על כל שרות אינו מהווה אסמכתא סופית לקבלת המוצר אלא אישור לקבלת תשלום בגין שרות מוזמן. התנאים המפורטים להלן במצטבר ו/או לחילופין לפי העניין יחולו על רכישת שייט ו/או חבילות שייט מאת איזי גו בע"מ ו/או מי מטעמם. הנוסעים מתבקשים לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיהם וחובותיהם נקבעים על פיהם ורכישת שייט מאת איזי גו בע"מ מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של הרוכש/נוסע וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים הכלליים ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד איזי גו בע"מ ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של נוסעים כי לא קרא את התנאים הללו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לשייט ו/או חבילות שייט.יובהר כי איזי גו בע"מ אינם אלא מתווכים בין הנוסע לבין חברות השייט המבצעות את הפלגות הנופש הכלולות באתר זו, בכפוף למפורסם באתר מטעמה של כל אחת ואחת מחברות השייט. הפלגות הנופש מבוצעות על ידי חברת השייט הרלוונטית ממנה הוזמנה הפלגת הנופש ע"י הנוסע בהתאם לתנאי אותה חברת שייט ובאחריותה, לרבות אחריותה לביצוע השירות המוזמן, לטיב ו/או רמת השירות המוזמן וכיוצ"ב.השייט ו/או חבילות שייט המתוארים ומוצעים באתר זו, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי חברת השייט וגם/או הבאים מכוחם וגם/או מטעמם. כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של חברת השייט בהתאם לתנאים הקבועים והנהוגים אצל חברת השייט ממנה הוזמנה ההפלגה.שינויים, כאמור, כוללים שינויים בתאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי תכנית, ארגון אירועים חלופיים וגם/או כאלה אשר אינם כלולים בתכנית וכיו"ב. פירוט תכניות הפלגות הנופש והאירועים מהווה מידע ותכנית מסגרת למסלולי הפלגות הנופש, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, שכל אלה יהיו כפופים לשינויים האפשריים כאמור. יצוין מפורשות, כי אין משרדי נסיעות וגם/או סוכני הנסיעות רשאים לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים באתר זו או באתר של חברת השייט הרלבנטית וגם/או להבטיח הבטחות נוספות וגם/או הסותרות את האמור באתר זו או באתר של חברת השייט הרלבנטית. במקרה של הבטחות נוספות וגם/או הסותרות את האמור באתר זו או באתר של חברת השייט הרלבנטית, ייחשב הדבר כחריגת מסמכותם, ואיזי גו בע"מ לא יהיו אחראים בשל כך כלפי הנוסעים.אין איזי גו בע"מ מסכימים ומאשררים כל חריגה מסמכות של משרדי הנסיעות, וגם/או סוכני נסיעות, ולא תישמע כל טענה כי איזי גו בע"מ ידעו וגם/או הסכימו וגם/או אישרו חריגה מסמכות של משרדי הנסיעות וגם/או סוכני הנסיעות, אלא אם כן ניתן לה אישור בכתב. אין איזי גו בע"מ אחראים למידע שלא נמסר על ידם בכתב או הסותר את האמור בהודעה זו.על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי יתכן מצב בטחוני מיוחד בארץ וכי יתכן כי באזורים מסוימים בהן הוזמנו הפלגות הנופש יתכנו מגבלות מזג אויר, נזקי טבע, מלחמות, מצב בטחוני מיוחד, שאינם באחריות איזי גו בע"מ. מובהר כי יתכן ובשל הנסיבות שפורטו לעיל ו/או בשל מגבלות של מזג אויר באזורים בהם אמורה להתקיים הפלגת הנופש תדחה ו/או תבוטל הפלגת הנופש לנוסע ולא תהא כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך כלפי איזי גו בע"מ שיט אלא כנגד חברת השייט ממנה הזמין הנוסע את הפלגת הנופש בהתאם לתנאי אותה חברת שייט. 


תשלום
הרשמה לשיט תעשה במילוי טופס הרשמה על ידי הלקוח/ה ההשתתפות בהפלגה מותנית בכך שאיזי גו בע"מ קיבלו את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו לאותה הפלגה, לא יאוחר מ120-יום קודם למועד התחלת ההפלגה. איזי גו בע"מ יאשרו הרשמה לשייט, אך ורק עם קבלת טופס הרשמה חתום בידי הסוכן וקבלת שובר עבור מלוא עלות הפלגת הנופש. איזי גו בע"מ יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע אם לא שולם לידיהם מלוא התשלום במועד המפורט לעיל. 

מחירים
המחירים המפורסמים, נקבעים ע"י חברות השייט ובאחריותן ונכונים ליום הדפסתה של אתר זו. כל תוספת אשר תיגרם בשל שינוי שערי מטבע, מחירי הכרטיסים וכל שינוי מחירים אחר, יחולו על הנוסע בלבד. 

טיפים
המחיר אינו כולל תשר (טיפ). חברות השייט-  התשר ישולם ישירות באוניות, אלא אם כן, תתקבל אצל איזי גו בע"מ הנחיה אחרת מאת חברות השייט. 

שערים
המחירים נקובים במטבע זר, כאשר התשלום הינו בשקלים, לפי שער המכירה האחרון של המטבע ביום התשלום בפועל כאשר במקרה של פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי. איזי גו בע"מ רשאים לשנות מפעם לפעם את מחירי הפלגות הנופש לפי שיקול דעתם הבלעדי. 

כלכלה
כל הפלגות הנופש הינם על בסיס של פנסיון מלא בבופה ובהתאם לסייגים של חברות השייט. בכפוף לקבוע בתנאי אתר זה ובתנאים של כל אחת ואחת מחברות השייט. נוסעים המבקשים ארוחות מיוחדות כגון ארוחות כשרות יציינו זאת בעת ביצוע הזמנת הפלגת הנופש ולא יאוחר מ-90 יום לפני מועד יציאת ההפלגה. רק אישור בכתב מאת חברת השייט יהווה אסמכתא לכך שהארוחות המיוחדות אכן תסופקנה במהלך הפלגת הנופש ובכל מקרה אספקת ארוחות מיוחדות הינה באחריות חברת השייט ממנה הוזמנה הפלגת הנופש על ידי הנוסע ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בעניין כלפי איזי גו בע"מ, ככל שזו העבירה את בקשת הנוסע לחברת השייט וחברת השייט לא סיפקה את הארוחות. 

אשרות ודרכונים (תנאי מהותי):
אין איזי גו אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות המתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אזרח של מדינה עוינת, האמורה להנפיק אשרה. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. תוקף הדרכון של הנוסע חייב להיות ל-6 - 12 חודשים מיום היציאה לחו"ל. (תלוי במדינה) 

מניין ימי הפלגות הנופש
במניין ימי הפלגות הנופש המפורסמים באתר זו נכללים יום היציאה ויום החזרה. 

שינוי מועדי ונתיבי הטיסות
הנוסע אחראי באופן בלעדי בכל הקשור להזמנת טיסות ליעד ממנו יוצאת הפלגת הנופש ומהיעד אליו חוזרת הפלגת הנופש ליעד הרצוי לו ואיזי גו לא תהא אחראית בשום מקרה לתכניות ומועדי הטיסות של חברות התעופה ו/או לשינויים ו/או עיכובים במועדים ו/או תכניות אלה. לנוסע לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כלפי איזי גו בע"מ בכל עניין הקשור לתכניות ו/או מועדי הטיסות כאמור. (טיסות שלא הוזמנו דרך איזי גו בע"מ) 

תחבורה – סיורי חוף
החברות המפעילות את האניות מציעות סיורי חופים באתרים השונים בהן תעגונה האניות. סיורים אלה אינן כלולים במחיר הפלגות הנופש ונוסעים המעוניינים בהם, ישלמו עבורם בנפרד, ישירות באנייה. יובהר כאמור לעיל כי גם סיורים אלו מבוצעים על ידי חברות השייט ו/או מי מטעמם ובאחריותם, ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי איזי גו בע"מ שיט בקשר עם סיורים אלו. 


החזרים
סוכני איזי גו בע"מ, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אדם אחר אינם מוסמכים להחזיר ו/או להבטיח החזרת כספים כלשהם וגם/או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים באתר זו. לאחר יציאת הנוסעים מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של שיוט וגם/או אירוע בו לא ישתתף הנוסע לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו"ב.  


נזקים ביטוח
אין איזי גו בע"מ אחראים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע בדרך להפלגת הנופש ו/או במהלך הפלגת הנופש, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה והפלגה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. איזי גו בע"מ ממליצה לנוסע לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי, ביטוח מטען וביטוח דמי ביטול. לא תשמע כל טענה, כי איזי גו בע"מ אחראים לנזקים מהסוג המפורט לעיל שייגרמו לנוסעים בדרך להפלגת הנופש ו/או במהלך הפלגת הנופש. איזי גו בע"מ שיט מודיעים בזאת מפורשות, כי הם פועלים בהפלגות הנופש כמתווכים בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים את תכניות הפלגות הנופש ובכלל זאת חברות השייט, תחבורה, תעופה, בתי מלון, מסעדות וכיו"ב. לכן אין איזי גו בע"מ אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם/או ביצוע לקוי וגם/או חלקי של הפלגות הנופש המפורסמות באתר זו וכל נזק אחר אשר ייגרם על ידי נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם/או הפועל במקומם ומטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שייגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי דלעיל, כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם. 


חילוקי דעות
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם מגוריו של נוסע, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד איזי גו בע"מ בין אם תוגש התביעה נגד איזי גו בע"מ לבדה וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלו נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל המחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד. 


דמי ביטול
לתשומת לבכם, בכל חברות השיט קיימים דמי ביטול שונים, שנקבעו ע"פ המסלול, מועד ואורך ההפלגה. יש להתייעץ עם סוכן הנסיעות מהם דמי הביטול לפני ביצוע ההזמנה. דמי הביטול הינם מאוד גבוהים, מומלץ לרכוש ביטוח ואו כיסוי להפחתת דמי הביטול. 


חוק הגנת הצרכן
על כל ההזמנות חלים דמי שינויי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה כמפורט בתנאי ההזמנה. יובהר כי מרכיב השייט איננו מוגן במסגרת חוק הצרכן בהיותו מוצר המתחיל ומסתיים בחו"ל יש לעיין בטופס ´גילוי נאות´ המורף לכל הזנה ולפעול על פיו. תנאי הביטול ו/או השינוי משתנים בהתאם לספק, סוג המוצר, עיתוי ההזמנה ומועד היציאה. תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 סעיף 14 ג´ , ה´ ותקנות הגנת הצרכן - (ביטול עסקה) התשע"א 2010.חבילות שייט
 |  7 לילות הפלגה בים התיכון מבצלונה החל מ- 699€ לאדם
קרא עוד
קרוז מאורגן
שייט נהרות
שייט כשר
  


 
נוספים נושא לפי הפלגות שייט חברות שייט רומנטי יעדי הפלגות אתרי הקבוצה
שייט
שיט תענוגות Carnival שיט רומנטי
הפלגות נופש בים התיכון סיגנל טורס
הפלגות
שיט יאכטות Princess שיט זוגי שיט לאלסקה איזיגו
קרוזים
קרוזים בים התיכון
Royal Caribbean הפלגה רומנטית
שיט לקריביים
כרמל תיירות
הפלגה
שיט בקריביים Celebrity הפלגות בים התיכון קרוזים באירופה איזיגו אירועים
קרוז
שיט בים התיכון MSC Cruises מפת אתר קרוז בים התיכון איזי2פליי
הפלגות נופש טיולים מאורגנים לחו"ל
HOLLAND AMERICA LINE

איזי בלוג
הפלגות נופש טיולים מאורגנים לחו"ל
HOLLAND AMERICA LINE


 
 
onenet web apps